. ناصر نجفی
متن ها ترجمه ی متن ها تئاتر نقاشی عکس متن های ديگران پيوند ها خانه کوچه
کـــــار نــــــا وال
بخش 1 بخش 2 بخش 3 بخش 4
بخش 5 بخش 6 بخش 7 بخش 8
path=


 نمايشنامه
جانشين

از زنده ياد ساعدی

طراح و کارگردان : ناصر نجفی

بازگشت