متن ها ترجمه ی متن ها تئاتر نقاشی عکس متن های ديگران پيوند ها خانه کوچه
کـــــار نــــــا وال
بخش1 بخش 2 بخش 3 بخش 4ترکيبی ازروخوانی و اجرای نمايشنامه
افسانه ی آفرينش
طراح و کارگردان : ناصر نجفی

بازگشت