. ی
ی ی ژ ی  

بازگشت
براي 8 مارس

براي 8 مارس

 

و..زن

 

بازار ترازوهای کهنه

عجب رونقی دارد

 

و حرمتی که نصفش را مرد چرید

 

و نیمی را خدا بلعید

 

پسران بخت در کام راندند

 

و دختران در بستر سیزیف

رنج زا ییدند

در هوایی که پیا مبرانش

 

دون ژوان نازل شدند

 

سهم بودنش کلیدی بود

 

که زیر پای بهشتیان مفقود ماند

 

عشقه هاشلاق به کف

 

بر برهنگی اش خزیدند

 

تا بر سا قه ها یش

 

لبی تر کنند

 

و ما.....

 

برای تکاندن تنهای آلوده

 

نامش را با نعره راندیم

 

و تا نشخوار مدرنیته سر خوردیم

 

اما بخشی از خاک

 

بیاد گار

در پوستینهای کهنسالمان

 

به ریشخند نشسته بود

 

و هراز گاهی موریانه های وا پس

 

در سلولهای خا کستری اش می رقصیدند

 

 

ما

 

دو باره لذت کوری را چشیدیم

 

و جنس دوم

 

در سا یه های محتوم

 

زیر سم حا شیه ماند

 

راستی.....

 

 

تا بلوغ

 

چند کهکشان راه است؟؟؟؟؟!!!!!!

 

 

عزیز بومی نوامبر 2007

سخنرانی ها استانبول يک منظومه آواره زبان لرزه فيس بوک