. ی
ی ی ژ ی  


Notice: Undefined index: bgname in /home/naser990/domains/nasernajafi.net/public_html/matn_digran/browse.php on line 14
بازگشت
پسا هذیانیسم
پسا هذیا نیسم

امواجی نا بالغ
سراسیمه به پسا فهم شتافتند
پشت سر پر از لطا فت و شکوه و مضمون بود
که به قربانگاه توهم پدیده های کا غذی رفتند

کو انتوم هم در حیرت عدم قطعیت
من فهمی ماند
تئوری زدگی
زایش شتاب را به بستر خواند
و ادای دیگران
در تصا دف حروف سر گر دان شد
هایدگر در خانه ی وجودخود تنها گریست
فو کو لبخند دا وینچی را بصورت بست
زبان چون دلقکی دیوانه در گر دونه ی هجو
حضو ری را بر صحنه نمی آ راست

دانته اینبار به کمدی انسانی
در دوزخی از پیامبران پاره پاره
مومن شد
پیچیده مینمود
اما ساده
هیچکس دیگر به تفکر نیا ندیشید
چون الیت شاعری
از جنس طو طیان باز یافت پندار
که هذیان را در خود نمی فهمید
و در قفس کال تنا قض میلولید
و اما
پاسخ یک پر سش:

آ های کو ته قد
دستها بالا
سکوت کن

کلام من نخبه فهم است
آبشخورش اما کپسولیسم نا جویده ی
اکسپر

سو رئال پسا مدرن
پسا ساختار
ایسم ایسم ایسم

من فهمی من نفهمی کس نفهمی ما نفهمی

............

واژه هایی پر از تصویر های تهوع
که جنا زه ای را به تجاوز می رقصا ندند
سر گیجه ی هیچکاک
دو باره کلید خورد
تا انتهای روانی
روانی خوش توجیه
و پیام داستا یو فسکی
از گور
بر تیتراژ فیلم خزید
ابله پر فروش شد

پدیده ها اما بر هم نام
فرا آویختند
تا بر آ شوب پسا هذیان
شکل دل خوشکنک دا نایی بنشانند
جمعی از ژ ست جدا با فتگی در آماس
کف زدن را تا خدا می را ندند
بهت هم در بغض خود
بر دار می خسبید
و صدایی حزن آ لود
در پس تمجید می نالید
که هنر اینست
چه خو شا
که نفهمیدیم
کف زدن اما
تا خلا جاری ماند

عزیز بومی
31-12-2007

سخنرانی ها استانبول يک منظومه آواره زبان لرزه فيس بوک