. ی
ی ی ژ ی  


Notice: Undefined index: bgname in /home/naser990/domains/nasernajafi.net/public_html/matn_digran/browse.php on line 14
بازگشت
شبی با تو

شبی با تو

 

 

خا نه آ رام بیدار بود

شمعی در خا کستری اتاق ثا نیه ها را می تبید

سونات بلورین عطر خوشی داشت

مهتاب درآ ینه در یا چه میلغزید

و بتهو ون جا ری بود

امتداد ها رمونی سا عتها سیزیف را می رقصید

شب درگر مای بو سه ات می دوید

هر دو در رو یای شراب کولی می را ندیم

نیاز یک در یا میرویید

و اندام تفتیده ات آ غوش ز ندگی را

بر پوستین بر هنه ام

به بهانه خو انده بود

کاش هرگز

بختک صبح به گل نمی نشست

 

عزیز بومی

آ مستردام مارس 2007

سخنرانی ها استانبول يک منظومه آواره زبان لرزه فيس بوک