. ی
ی ی ژ ی  


Notice: Undefined index: bgname in /home/naser990/domains/nasernajafi.net/public_html/matn_digran/browse.php on line 14
بازگشت
لبهای یکرنگ

لبهای یکرنگ

 

وقتی از مسیر جاده

می گذشتم با صد اندوه

نقش تو می دیدم هر جا

یاد تو بر بستر دشت

نام تو در سینه ی کوه

با بهاری رو شن از نور

سینه ام آ کنده از شور

خا طرات شهر ما ند و

یا د گاری از گذشته

با سرشک تلخ دادم

بوسه ها از این ره دور

وه خوشا روزی که با هم

دست در دست و هما هنگ

سر دهیم آ واز لبخند

که جز این نیست

خوش آ هنگ

فا رغ از فا صله و درد

در هماغوش بگیریم

بوسه از لبهای یکرنگ

بوسه از لبهای یکرنگ

 

عزیز بومی اکتبر 2004

 

سخنرانی ها استانبول يک منظومه آواره زبان لرزه فيس بوک