. ی
ی ی ژ ی  


Notice: Undefined index: bgname in /home/naser990/domains/nasernajafi.net/public_html/matn_digran/browse.php on line 14
بازگشت
بلوغ ستا ره

 

بلوغ ستا ره

 

فصل سا لخور ده

بر شیشه های دشت

ناخن احتضار می نو اخت

جنون مرداب

در آ رزوی در ختان می زیست

جا ده ای با لغ

که از مهتاب تهی بود

نبض فا نو س را سو سو می زد

تو.....

اما جوان بران

تا غنچه های شهر

و بر شوکران

تبسمی آ وار کن

که بلوغ ستاره

در دستان آ ینه می شکند

 

آ گوست 2003 ر تر دام

سخنرانی ها استانبول يک منظومه آواره زبان لرزه فيس بوک