. ناصرنجفی
متن ها ترجمه ی متن ها تئاتر نقاشی عکس متن های ديگران پيوند ها کوچه خانه  
کـــــار نــــــا وال

بازگشت
گروتسك

              

گروتسك

                      

ژنرال

هنگام ترور

با موهای تراژيك

وپوست ضد گلوله اش

از ستاد مهندسی ی ژنتيك

بر می گشت

كلاهش

نم پس نمی داد

پاهايش

بدون مارش , تنها بودند

و آرواره اش

با نت های شكسته

تا ميدان های تير ادامه داشت.

گاهی

اعتماد به ژن های كوتاه قد

برای

ژنرال اجتناب ناپذير است

وگاهی هم

اعتقاد سيفليس به اشرافيت

كافی نيست.

ژنرال

سايه اش كم سن

وبالاتنه اش ارزان تر از واقعيت بود

مساحت قانونی اش

اصلا به دست نمی آمد

اما استخوانبدی چابكش

هم در مراسم تشييع

شركت می كرد

وهم معقول

كفاف يك مترسك را

می داد

ژنرال بعداز ترور

كلاهش كار نمی كرد

وهيچ احتياجی هم

به " سی تی اسكن" نداشت

چرا ؟

خيلی ساده است

وقتی نظام نامه ها را رعايت نمی كرد

با كلاه ونشان های

از كار افتاده

شانه های مرگ را

بيشتر از مانكن های باد نشده

دوست می داشت

بايد قبول كرد كه مرگ

هميشه خاكستری نمی پوشد

گاهی

به رنگ دختران تازه بالغ است.

ناصر نجفی

تابستان 1373

           

سخنرانی ها استانبول يک منظومه آواره زبان لرزه فيس بوک