. ی
ی ی ژ ی  

بازگشت
ی ی

                                                                

                                                                                                 ی 1368 

                                                                                    ی ی

, ی

ی

ی

ی  

ی

ی ی ی

ѐ

 

ی

ی

ی

Ȑ

ی ی

ی

ی

ی ی ی

ی

Ӂی

.

ی  

ی

ی

ی

ی

ی ی

Ȑ .

ی ی

ی

ی

ی

ی

  ی

ʐ

 

ی

ی

ی ی

Ȑ.

ǐ

ǐ

ǐ

 

 

ی ȁ  

ی ی

Ȑ

ی Ӂ

ی

ی ی

ی ی .

Ǎ ی ѐ

ی

ی

ی

ی    

ی ی

Ȑ .

Ȑ

  ی

یی

ی ی

  ی

ی ی

 Ȑ

 

Ȑ

 

Ȑ

Ȑ

Ȑ

ȍ

ȍ ی ی ی

ی ی

 

ی ی

Ȑ

 

ǐ ی

ی

ی ی

ǐ ی

ی ی

ی ѐ

ی э

ی ی

ی

ی ی

ی ی ی

ی

ǐ  ی

ی

ی ی

  ی

ی

ǐ  ی

ی

  ی ی ی

ǐ ی

ی ی

ی

ی

ی ی

  ی .

 ǐ ی

ی

ی

ی

  ی ی ی ی  

ی

ǐ ی

ی

ی

ی ی ی

ی

ی

ی

ی

ی ی

 

Ȑ .

 

 

1368 .

سخنرانی ها استانبول يک منظومه آواره زبان لرزه فيس بوک