. ی
ی ی ژ ی  

بازگشت
كارناوال

كارناوال

 

در سكوت ملافه ها

و حاشيه های بعدازظهر

از حوصله خيابان

می گذری

- با ماه گريخته در پيراهنت-

از جزاير ليمو

سر در پی ات می گذارم

به توفان بگريز!

 

كه در محكوميت گندم

جنجال پيراهنت را

دوست می دارم.

سخنرانی ها استانبول يک منظومه آواره زبان لرزه فيس بوک