. ی
ی ی ژ ی  

بازگشت
بازيافت

 بازيافت

 

فرو ريختن

بر اقامت خاك

عبور برگ از

پشت سنگچين

و گردش نيلوفر

در شيپورهای رنگ.

 

خم می شوی

بر تاول زمين

تا غيرممكن عكس ها

و سيگارت را

 زخم می زنی.

 

در خميازة خيابان

دهانت از

كدام سوی آغاز می شود

از شاخسار كانال ها

ميوه ای بچين.

 

ناصر نجفی

سخنرانی ها استانبول يک منظومه آواره زبان لرزه فيس بوک