. ی
ی ی ژ ی  

بازگشت
تراخم باران

 تراخم باران

به ياد خواهد ماند

حريم بال كبوتر

فراغتی در پوست

نظام وحشی مرداب

                   در مفاصل آب                

تراخم باران.

به ياد خواهد ماند

شراب كيهانی

ترانه ای در ماه

وحادثه ای كه مدهوش است

به دامنه های موسيقی

به كوچه هايی از اكليل.  

به ياد خواهد ماند

دهان نيلوفر

غروب آبله

           در تكه های  

                      نسيم   

وآن كلام مهاجر  بركرانه ی دوست

به ياد خواهد ماند

به جامه دان ابرو گياه

تكانه ای مطلوب از هزاره گيسويت.

                                  ناصر نجفی 1371     

                                                                                      

سخنرانی ها استانبول يک منظومه آواره زبان لرزه فيس بوک