. ی
ی ی ژ ی  

ی ǁ

يی ی ǘ

ي ʘ ѐی

ي

Әی ي ی

ي يی

ي

ǘ

ي ي

ي- ی ی ѐ

 

ی ی

ي ی

Ә

ی یѐ

ي

ی

ی

ی

ی

يی

سخنرانی ها استانبول يک منظومه آواره زبان لرزه فيس بوک