. ی
ی ی ژ ی  

 ي يی
ي ي "ي ي ی ي!"

ي ي ی ي

 
سخنرانی ها استانبول يک منظومه آواره زبان لرزه فيس بوک