. ی
ی ی ژ ی  

 ی ی
Ә

ی

 ʘیسخنرانی ها استانبول يک منظومه آواره زبان لرزه فيس بوک