. ی
ی ی ژ ی  

 -
Ϙ - ي

ی

ييی يی

1

2

  - 9يیی (8)

ی -7

(6)

(5)

ی -4

3

سخنرانی ها استانبول يک منظومه آواره زبان لرزه فيس بوک