. ی
ی ی ژ ی  

 ی
 ي يی - 1

سخنرانی ها استانبول يک منظومه آواره زبان لرزه فيس بوک