. ی
ی ی ژ ی  

  ی
يی

 
سخنرانی ها استانبول يک منظومه آواره زبان لرزه فيس بوک