. ی
ی ی ژ ی  

 ي يی ي
 

سخنرانی ها استانبول يک منظومه آواره زبان لرزه فيس بوک