. ی
ی ی ژ ی  

 ی ی
ی - ی ی - ی ی

 
سخنرانی ها استانبول يک منظومه آواره زبان لرزه فيس بوک