. ی
ی ی ژ ی  

  يی
ʿيی ي

 ي

ϐ ی ي

سخنرانی ها استانبول يک منظومه آواره زبان لرزه فيس بوک