. ی
ی ی ژ ی  

  ͘ي ی


 
سخنرانی ها استانبول يک منظومه آواره زبان لرزه فيس بوک