. ی
ی ی ژ ی  

  يی
  ی ي

سخنرانی ها استانبول يک منظومه آواره زبان لرزه فيس بوک