. ی
ی ی ژ ی  

 ی
ي

(8)

(6)

(5)

(3)

(2)

 Ϙ

(7)

(5)

(4)

(1)

سخنرانی ها استانبول يک منظومه آواره زبان لرزه فيس بوک