. ی
ی ی ژ ی  

 ي يی


 ͘ي

سخنرانی ها استانبول يک منظومه آواره زبان لرزه فيس بوک