. ی
ی ی ژ ی  

 ي ی
ي ي ي ی

ی ی

  ǡ

ي ي ی

سخنرانی ها استانبول يک منظومه آواره زبان لرزه فيس بوک