. ی
ی ی ژ ی  

 
 ǁي

سخنرانی ها استانبول يک منظومه آواره زبان لرزه فيس بوک