. ی
ی ی ژ ی  

 ی ي
ي ѐ

یی

*ي: *

 یԘ ی ييی

ی ی

ي ی

ي

ی

ی -

ي ی ي * ی *

يي

ی ي

ی ي ی

سخنرانی ها استانبول يک منظومه آواره زبان لرزه فيس بوک