. ی
ی ی ژ ی  

  ѐ


 ي ѐ ی ϐ ی

سخنرانی ها استانبول يک منظومه آواره زبان لرزه فيس بوک