. ی
ی ی ژ ی  

 Ԙ يϐی
  ي ي

سخنرانی ها استانبول يک منظومه آواره زبان لرزه فيس بوک