. ی
ی ی ژ ی  

 
 
سخنرانی ها استانبول يک منظومه آواره زبان لرزه فيس بوک