. ی
ی ی ژ ی  

 يي ی
ي

ي

ي ی ي

  ي ي !

ي ی ی

ѐ ي

سخنرانی ها استانبول يک منظومه آواره زبان لرزه فيس بوک