. ی
ی ی ژ ی  

 
يی

 ي ي Ґسخنرانی ها استانبول يک منظومه آواره زبان لرزه فيس بوک