. ی
ی ی ژ ی  

  ي
7

ǁ ی

ǐ Ԙэی - ݘ

ي

ʘ

Ӑ

ی

ي ييي

ي Ԙ

ي ی

ي

ی

....

ي  - ݘ

ی

ي ی

ی

ي

یی يیώӘ

ϐی

ϐیسخنرانی ها استانبول يک منظومه آواره زبان لرزه فيس بوک