. ی
ی ی ژ ی  

  ي
ی ي يي ي...

ϐی ي ي Ӂي

ی ي ي ی ي ی ي

يی ی

ي يی

ی ي !

ي

ی ي ي يǻ

ی يی ي

 ی ي يی Ԙ ی

ييی * ی

ی !

300 Ӂی ي э ǐ

يی ي

ϐѐی

ي ی ي

يی ي ي ی

يی ي يی ي

سخنرانی ها استانبول يک منظومه آواره زبان لرزه فيس بوک