. ی
ی ی ژ ی  

 ي
ي ی

  Ԙ ی ي

ی ي ڍي

سخنرانی ها استانبول يک منظومه آواره زبان لرزه فيس بوک