. ناصرنجفی
متن ها ترجمه ی متن ها تئاتر نقاشی عکس متن های ديگران پيوند ها کوچه خانه  
کـــــار نــــــا وال

 م-فرهود
بوطيقای پاشانِ چشمهای سياه بهار
نقد ِ داستان

بيا باهم بهارينه بينديشيم - 7

نقد شعر ليزا شورش
از فرهود

فالوس

از قهقهه تا جنون

بيا با هم بهارينه بينديشيم-4

خريطه های شماره دار -1

12 سال زندان 12 سال تبعيد

جسد

مقايسه تاريخی بين کودتای ارديبهشت افغانستان و دموکراسی يونان باستان

يکی پيلوت بودم، آقا شدم، جلاد اقيانوس

جنايات حزبي- قسمت پنجم

عليآباد

بوطيقا + ک

جامعه ی معدنی

دون کيشوت کابلی

سال ِتعويض صنوبر با سگ مجنون

روشنفکران بی بديل

نقد يا معرفی ؟ روايتی از ما در حديث ديگران

مظطربين

ا بو ا لثو ر

 مترسک

از فالوس تا در امتداد فالوس

پنج مشکل بنيادين روشنفکران افغانستان

ريش های جبری زيباتر از بروت های آويزان

استنطاق

اروتيزه کردن

بهاريه

مولوی ساختارشکن در معرفت

کلاه

حماسه ای در دفاع از آزادی های فراگير وبی دروغ

چمتله ! ايکاش زبانی داشتی

!کاشکی دشتهای ليلی هم زبانی داشتی

بهار جان سربدارانی

زندان تهرا ن

عيد ت هميشه سبز

سخنرانی ها استانبول يک منظومه آواره زبان لرزه فيس بوک