. ی
ی ی ژ ی  

  ي
يی Ԙي

ϐ ي ي

ي ي ј ȡ

ي ي ј ȡ

ϡ ǡ ј

 ԡ Ԙي

يي ي

ي ي ј ȡ

ي ي ј ȡ

ی ي

سخنرانی ها استانبول يک منظومه آواره زبان لرزه فيس بوک