. ی
ی ی ژ ی  

 ي ی
 ی يی

سخنرانی ها استانبول يک منظومه آواره زبان لرزه فيس بوک