. ی
ی ی ژ ی  

 
ʘ ʘ ي

ي ی

ی !

  يی ي - يي ی

ي

سخنرانی ها استانبول يک منظومه آواره زبان لرزه فيس بوک