. ی
ی ی ژ ی  

 
 ي ϐی

ی ي

ی

سخنرانی ها استانبول يک منظومه آواره زبان لرزه فيس بوک