. ی
ی ی ژ ی  

  ǁ
ʐی ϐی ǁ

ي يی ǁیي

ی ( ǁي)

  ی ǁ

ǁ - 2

Ԙ

ی

ۍ یϐی ǁ

سخنرانی ها استانبول يک منظومه آواره زبان لرزه فيس بوک