. ی
ی ی ژ ی  

 ي
ی

 
سخنرانی ها استانبول يک منظومه آواره زبان لرزه فيس بوک