. ی
ی ی ژ ی  

  ي


ي

ي

  يیسخنرانی ها استانبول يک منظومه آواره زبان لرزه فيس بوک