. ی
ی ی ژ ی  

 


ي 

ي - يی

ѐ

سخنرانی ها استانبول يک منظومه آواره زبان لرزه فيس بوک