. ی
ی ی ژ ی  

 ي يی
 ی ی

سخنرانی ها استانبول يک منظومه آواره زبان لرزه فيس بوک