. ی
ی ی ژ ی  

  ی
ي يی јی ی - сی ي

ي

ي

ی

ي

 

ی

ی

ي

ϐی ی

سخنرانی ها استانبول يک منظومه آواره زبان لرزه فيس بوک