. ی
ی ی ژ ی  

  ي
يي يی يي

 
سخنرانی ها استانبول يک منظومه آواره زبان لرزه فيس بوک