. ی
ی ی ژ ی  

  ی
 يي Ԙ

سخنرانی ها استانبول يک منظومه آواره زبان لرزه فيس بوک