. ی
ی ی ژ ی  

  ی
ي

ي ی ي

يي

ي

سخنرانی ها استانبول يک منظومه آواره زبان لرزه فيس بوک